A NETeszereld Kft.

Általános Szerződési Feltételei

A jelen dokumentum tartalmazza a NETeszereld Kft. (székhely: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.; cégjegyzékszám: 05-09-032129) (a továbbiakban: „NETeszereld Kft.”, „Mi”, vagy „Társaság”) által alkalmazott általános szerződési feltételeket.

A NETeszereld Kft. gazdasági tevékenysége során üzemelteti a „neteszereld.hu/” webcímen keresztül elérhető weboldalt, valamint az App Store és a GooglePlay áruházakban elérhető „NETeszereld” applikációt, melyek célja egy olyan internetes platform működtetése, melyen keresztül a platformot használó – főként magánszemély – ’Hirdetők’ kapcsolatot teremthetnek olyan szintén nálunk regisztrált ’Vállalkozásokkal’, amelyek szakmai segítséget nyújthatnak a Hirdetőknek olyan területeken (pl. különböző szakipari munkák), amelyeken a Hirdetők nem rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, ezért az adott területen megfelelő szakértelemmel rendelkező Vállalkozások igénybevételére szorulnak, a Hirdetők, a Vállalkozások és a Társaság gazdasági érdekeinek kölcsönös előmozdítása érdekében.

Az általános szerződési feltételek olyan szerződéses feltételek, melyeket a NETeszereld Kft. több – a neteszereld.hu/ weboldalon vagy a NETeszereld applikáción keresztül felhasználóként regisztráló személlyel megkötésre kerülő – szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (a NETeszereld Kft. szolgáltatásának igénybe vevői, azaz a weboldal, vagy az applikációk felhasználói) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a szerződő felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

1. Fogalmak:

a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás” – Az ÁSZF 5. pontjában részletesen ismertetett szolgáltatások, mely szolgáltatásokat a NETeszereld Kft. az ott megjelöltek szerint részben a Hirdetők, részben a Vállalkozások számára nyújtja és amely szolgáltatásoka a netezsereld.hu/ weboldalon vagy a NETeszereld Applikáción keresztül érhetők el.

ÁSZF” vagy „Általános Szerződési Feltételek” – A jelen dokumentum, azaz a neteszereld.hu/aszf oldalon keresztül elérhető, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek, melyek a regisztrációkor történő elfogadással a NETeszereld Kft. és az általa fenntartott Neteszereld.hu/ weboldalt és NETeszereld Applikációkat felhasználó Hirdetők és Vállalkozások között létrejövő szerződéses jogviszonyt szabályozzák.

Ektv.” – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és annak mindenkor hatályos módosításai, vagy a későbbiekben azt hatályon kívül helyező, és annak helyébe lépő újabb – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó – törvény.

felhasználó(k)” – A Hirdetők és a Vállalkozások együttes megnevezése abban az esetben, amikor az adott rendelkezés egyaránt vonatkozik, vagy vonatkozhat a Hirdetőkre is és a Vállalkozásokra is.

fogyasztó” – A Ptk. 8:1. § 3. pontjában meghatározott fogalom, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. (Tekintettel arra, hogy az ÁSZF rendelkezései szerint Vállalkozásként szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében eljáró természetes vagy jogi személyek regisztrálhatnak, ezért a jelen ÁSZF alkalmazása során a felhasználók közül kizárólag a Hirdetők tekinthetők fogyasztóknak. A Hirdetők közül is kizárólag azok a természetes személyek minősülnek fogyasztónak, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.)

Hirdető(k)” – A NETeszereld Kft. által működtetett internetes platformok valamelyikét igénybe vevők, akik főként természetes személyek.

kapcsolattartó” – Az a természetes személy, aki a Vállalkozás nevében a regisztrációt elvégzi. Egyéni vállalkozóként működő Vállalkozás esetében ez a személy maga az egyéni vállalkozó; gazdasági társasági formában működő Vállalkozás esetében pedig ez a személy lehet a Vállalkozás ügyvezetője, munkavállalója vagy más a Vállalkozás képviseletében arra jogosult személy.

kredit” – A neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációban egyes szolgáltatások csak azon Vállalkozások számára elérhetőek, amelyek előzetesen kreditet vásároltak a NETeszereld Kft-től. A kredit az ilyen szolgáltatások igénybevételéhez felhasználható virtuális fizetési eszköz. A kredittel kizárólag a NETeszereld Kft. jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásai „vásárolhatók” meg, az ott meghatározott feltételek szerint. (A kredit nem használható fel a felhasználók közötti fizetési kötelezettségek teljesítésére.)

NETeszereld Applikáció” vagy „applikáció” – Az App Store és a GooglePlay áruházakban elérhető applikáció, melyen keresztül a Neteszereld.hu weboldal meglátogatása nélkül elérhető az általunk üzemeltetett platform, és elérhetőek az általunk nyújtott szolgáltatások.

NETeszereld chat”– A platformokon keresztül elérhető üzenetküldő szolgáltatás, melyen keresztül a Hirdetők a Vállalkozásokkal tarthatják a kapcsolatot.

NETeszereld Kft.” – A NETeszereld Kft. egy a Miskolci Törvényszék által nyilvántartásba vett korlátolt felelősségű társaság, melynek székhelye és postai levelezési címe: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.; adószáma: 27073810-2-05; cégjegyzékszáma: 05-09-032129; központi e-mailcíme: horvathbt69@gmail.com és amely a neteszereld.hu/ weboldalt, valamint a NETeszereld Applikációt üzemelteti.

platformok” – A NETeszereld Kft. által üzemeltetett neteszereld.hu/ weboldal, valamint a NETeszereld Applikáció.

Ptk.” – a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Vállalkozás(ok)” – A NETeszereld Kft. által működtetett internetes platformokon keresztül, saját gazdasági érdekeik elősegítése érdekében a Hirdetőkkel kapcsolatot teremteni kívánó természetes vagy jogi személyek függetlenül a vállalkozási formától (lehetnek pl. egyéni vállalkozók, vagy gazdasági társaságok), akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében járnak el, ezért nem minősülnek fogyasztónak.

weboldal” – Amennyiben a szövegkörnyezetből kifejezetten más nem következik, a neteszereld.hu/ weboldalon keresztül elérhető weboldalt jelenti.

2. Az ÁSZF hatálya:

Időbeli hatály: A jelen ÁSZF a NETeszereld Kft. tevékenységének megkezdésekor 2020. július 30. napján lép hatályba, és egészen annak első módosításáig hatályban marad. Az ÁSZF-et a NETeszereld Kft. bármikor, egyoldalúan jogosult módosítani. Az ÁSZF elérhető a neteszereld.hu/aszf webcímen keresztül és a NETeszereld applikációkon keresztül is. Az ÁSZF első módosítását, és mindenkori további módosításait követően a legutoljára módosított szöveggel hatályos, egészen a következő módosításáig. Az ÁSZF korábban hatályos verziói elérhetőek a neteszereld.hu/aszf/archive-dokumentumok webcímen.

Tárgyi hatály: A NETeszereld Kft. mindenkor hatályos ÁSZF-e kiterjed a NETeszereld Kft és a NETeszereld Kft. által fenntartott platformok valamelyikén regisztráló, az azokon keresztül elérhető szolgáltatások valamelyikét igénybe venni kívánó felhasználók között létrejövő szerződéses kapcsolatra. Ettől eltérő rendelkezést tartalmazó egyedileg megtárgyalt szerződés hiányában a NETeszereld Kft. által fenntartott platformokon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók és a NETeszereld Kft. közötti jogviszonyra minden esetben a hatályos ÁSZF rendelkezései és a magyar jog szabályai az irányadók.

A NETeszereld Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor egyoldalúan megváltoztassa. A NETeszereld Kft. által fenntartott platformok ilyen értesítést követő használata a felhasználók részéről a módosított tartalmú ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását jelenti.

A felhasználók és a NETeszereld Kft. között létrejövő szerződés határozatlan idejű szerződés, mely hatályban marad mindaddig, amig a felhasználó regisztrációja meg nem szűnik.

3. Elérhetőségeink

A NETeszereld Kft. székhelye: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.

A NETeszereld Kft. levelezési címe: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.

A NETeszereld Kft. ügyfélszolgálatának telefonszáma:

(A megadott telefonszám normál díjas telefonszám, melyért az Ön és a telefonszolgáltatója között fennálló szerződés alapján a telefonszolgáltató díjat számíthat fel.)

A NETeszereld Kft. e-mailcíme: info@neteszereld.hu

A NETeszereld Kft. : 27073810-2-05

A NETeszereld Kft. tárhelyszolgáltatója: fxhosting.hu

A NETeszereld Kft. cégjegyzékszáma és a NETeszereld Kft-t nyilvántartó bíróság: 05-09-032129, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

4. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatás:

4.1. Általános információk:

Az elektronikus úton megkötésre kerülő szerződés megkötéséhez szükséges technikai lépésekről jelen ÁSZF 1. számú mellékletében tájékoztatjuk a felhasználókat.

A neteszereld.hu/ weboldalon vagy a NETeszereld Applikáción keresztül történő regisztráció során a NETeszereld Kft. és a felhasználók között az Ektv. szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra irányuló szerződés jön létre, mely szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit a felhasználók az alábbi ikonra való kattintással elmenthetik a saját eszközükre (azaz tárolhatják és később újra előhívhatják).

Tájékoztatjuk a kedves felhasználókat, hogy az ÁSZF tartalma kizárólag magyar nyelven érhető el, a weboldal nyelve a magyar, így a szerződéskötésre is kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Kérjük a kedves felhasználókat, hogy mielőtt elvégzik a regisztrációt a NETeszereld Kft. által fenntartott platformok valamelyikén, illetőleg mielőtt megkezdenék a platformok használatát szíveskedjenek alaposan végigolvasni a jelen ÁSZF tartalmát. Amennyiben az ÁSZF tartalmával kapcsolatban kérdésük merül fel, feltehetik azt a NETeszereld Kft. fentebb megjelölt elérhetőségein keresztül.

. A NETeszereld Kft. továbbá az ÁSZF tartalmának minden egyes módosításakor archiválja a korábban hatályos ÁSZF rendelkezéseit, így a felhasználókkal megkötésre kerülő szerződéskötés időpontjában alkalmazott ÁSZF tartalma változatlan formában visszaidézhető marad. A felhasználók és a NETeszereld Kft. között létrejövő szerződések ezért írásban megkötött szerződésnek minősülnek függetlenül attól, hogy a felek között egyedi szerződés aláírására nem kerül sor. (A mindenkor hatályos ÁSZF tartalma elérhető a neteszereld.hu/aszf weboldalon. ) A NETeszereld Kft. a felhasználó kérésére tájékoztatást nyújt a felhasználó és a NETeszereld Kft. között fennálló szerződés tartalmáról. Erre vonatkozó igényüket a felhasználók a info@neteszereld.hu e-mailcímre küldött kérelmükben terjeszthetik elő.

A regisztráció elvégzését követően a felhasználók az esetlegesen hibásan megadott adataikat már nem javíthatják. Amennyiben utóbb észlelik, hogy a regisztrációkor hibás adatot adtak meg kérjük írjanak erről e-mailt a NETeszereld Kft. részére a info@neteszereld.hu e-mailcímre és munkatársaink javítják a hibásan megadott adatokat. (Kérjük kreditvásárlás előtt szíveskedjenek ellenőrizni, hogy a felhasználói adatok megfelelőek-e, annak érdekében, hogy a NETeszereld Kft. által kiállított számla biztosan a helyes számlázási adatokat tartalmazza.)

A NETeszwereld.hu/ weboldalon Vállalkozás regisztrációjára kizárólag olyan személy jogosult, aki rendelkezik a szükséges felhatalmazással a Vállalkozástól a regisztráció elvégzésére.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a NETeszereld Kft. által végzett tevékenység nem engedélyköteles tevékenység. Nincs olyan szakmai magatartási kódex, melynek a NETeszereld Kft. alávetette magát.

5. A NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatások

5.1. A NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatások „ingyenessége”

, bizonyos szolgáltatások azonban csak kredit ellenében megvásárolhatók a Hirdetők által.

A NETeszereld Kft. a Vállalkozások számára is nyújt pénzfizetés nélkül igénybe vehető igénybe vehető szolgáltatásokat, míg más szolgáltatások csak kredit ellenében megvásárolhatók.

A NETeszereld Kft., mint nyereségorientált gazdasági társaság azonban nem kizárólag a Hirdetők és a Vállalkozások által megvásárolt kreditek értékesítéséből szerzi bevételeit, hanem a platformok felületét értékesíti reklámcélokra (mint ahogyan azt a legtöbb weboldal teszi), továbbá a felhasználók megfelelő tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulása esetén a felhasználókra vonatkozó adatokat értékesíti üzleti partnerei részére, mely üzleti partnerek ezt követően a felhasználók szokásaira vonatkozó adatok ismeretében nagyobb sikerrel alakíthatják saját üzletpolitikájukat, jobban felmérhetik a vásárlói igényeket, illetve személyre szabott hirdetéseket küldhetnek a felhasználók részére. A NETeszereld Kft. így bevételre tesz szert, amelyből fenntartja és fejleszti a platformokat és javítja az általa nyújtott szolgáltatások minőségét.

5.2. A NETeszereld Kft. által a Hirdetőknek nyújtott szolgáltatások

 1. A Hirdetők számára ingyenesen nyújtott szolgáltatások

A NETeszereld Kft. a Hirdetők számára elérhetővé teszi a platformok hirdetőként történő használatát, mely során a Hirdetők különböző szakipari munkákra kereshetnek szakembert.

A hirdetés adatainak (hirdetés megnevezése, kategória kiválasztása, munka rövid leírása) kitöltését követően a NETeszereld Kft. értesítést küld minden olyan Vállalkozás számára, amely a regisztrációját követően a hirdetésben szereplő szakterületet és földrajzi területet megjelölte, mint amely keretében vállal munkavégzést.

Amennyiben az adott földrajzi területen és az adott szakterületen mindössze három, vagy annál kevesebb Vállalkozás regisztrált a platformokon, akkor a NETeszereld Kft. minden lehetséges vállalkozás számára továbbítja a hirdetés adatait.

Amennyiben háromnál több olyan Vállalkozás regisztrált a platformokon, amely a regisztrációjakor a hirdetésben szereplő szakterületet és földrajzi területet megjelölte, mint amely keretében vállal munkavégzést abban az esetben a NETeszereld Kft. értesítést küld ezen Vállalkozások számára. Azon Vállalkozások, melyek értesítést kaptak arról, hogy egy Hirdető feladott egy olyan hirdetést, amely az általuk megjelölt szakmai ismereteket és földrajzi elhelyezkedést tekintve érdekelheti őket saját üzleti döntésük (pl. szabad kapacitásaik) alapján mérlegelhetik, hogy kívánnak-e jelentkezni a hirdetésre. Amennyiben egy vállalkozás jelentkezik a hirdetésre, abban az esetben a Vállalkozás számára továbbítjuk a Hirdető elérhetőségeit, és visszajelzést küldünk a Hirdető részére is erről. Egy hirdetésre a leggyorsabb három vállalkozás jelentkezhet. Egy Vállalkozás sikeres jelentkezése egy adott hirdetésre nem jelenti automatikusan a munka elvégzésére vonatkozó szerződés létrejöttét a Hirdető és a Vállalkozás között. A Hirdető és a Vállalkozás a hirdetésre történő jelentkezést követően folytathatnak további kommunikációt egymással a megadott elérhetőségeiken, illetőleg a NETeszereld chaten keresztül, melynek eredményeként egymással kétoldalú szerződést köthetnek.

 1. A Hirdetők számára nyújtott kredit ellenében megváltható szolgáltatások

Amennyiben egy Hirdető azt szeretné, hogy az általa feladott hirdetésre ne csak három Vállalkozás küldhessen ajánlatot, hanem ennél több, úgy erre is van lehetőség. A Hirdető a hirdetés feladását követően a hirdetése alatt tájékozódhat arról, hogy mely Vállalkozások jelentkeztek már a hirdetésre, illetőleg, hogy hány Vállalkozás jelentkezhet még az adott hirdetésre. (A hirdetésre alapvetően három Vállalkozás jelentkezhet, amennyiben a Hirdető számára megfelelő a három – vagy ha kevesebb Vállalkozás jelentkezik a hirdetésre, akkor annyi Vállalkozás, ahány jelentkezett – jelentkező Vállalkozás valamelyike, úgy nincs további tennivalója a hirdetésével, saját megfontolása alapján köthet szerződést az általa megfelelőnek ítélt Vállalkozással.) Amennyiben a hirdetésre jelentkező Vállalkozásokon túl további potenciális Vállalkozások is vannak, akikkel a Hirdető szerződést köthetne (mert a hirdetésben szereplő szakterületen és földrajzi területen végzik tevékenységüket, és a platformok valamelyikén jelezték, hogy el kívánják fogadni a Hirdető hirdetését), úgy a Hirdető erről információt kap a hirdetése alatt. Ha a Hirdető úgy dönt, hogy további helyeket kíván megnyitni a Vállalkozások számára, hogy jelentkezhessenek az általa feladott hirdetésre, úgy ezt krdeit felhasználása ellenében teheti meg. Minden egyes további hely megnyitása 50 kredit felhasználásával lehetséges. További helyek megnyitására mindaddig van lehetősége a Hirdetőnek, amig a hirdetése aktív.

5.3. A NETeszereld Kft. által a Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások

 1. A Vállalkozások számára nyújtott ingyenes szolgáltatások

A Vállalkozások számára a NETeszereld Kft. platformjain történő regisztráció ingyenes, a regisztrált Vállalkozásoknak a regisztrációt követően sem kell a platformokon történt regisztrációval kapcsolatban más díjat (pl. havidíjat) fizetniük.

A NETeszereld Kft. vállalja, hogy ingyenesen értesítést küld a Vállalkozások számára, ha a platformokon keresztül egy hirdetés kerül feladásra, amennyiben a Vállalkozás a regisztrációjakor a hirdetésben szereplő szakterületet és földrajzi területet megjelölte, mint amely keretében vállal munkavégzést.

Amennyiben az adott földrajzi területen és az adott szakterületen mindössze három, vagy annál kevesebb Vállalkozás regisztrált a platformokon, abban az esetben az értesített Vállalkozások ingyenesen jelentkezhetnek a hirdetésre. A jelentkezést követően a NETeszereld Kft. értesíti a Hirdetőt a Vállalkozások jelentkezéséről, valamint továbbítja a Hirdető adatait azon Vállalkozás(ok) számára, amelyek jelentkeztek a hirdetésre.

 1. A Vállalkozások számára nyújtott kredit ellenében megváltható szolgáltatások

Amennyiben az adott földrajzi területen és az adott szakterületen háromnál több Vállalkozás regisztrált a platformokon, abban az esetben az értesített Vállalkozások kredit felhasználása ellenében jelentkezhetnek a hirdetésre.

A Vállalkozások ilyen esetben tájékoztatást kapnak arról, hogy hány kredit felhasználása ellenében jelentkezhetnek a hirdetésre, és amennyiben úgy döntenek, hogy jelentkezni kívánnak az adott hirdetésre, jelentkezhetnek a hirdetésre.

A jelentkezéshez szükséges kreditek számának meghatározása az alábbi számítás szerint történik: A .

A jelen 5.3 ponttal kapcsolatban tájékoztatjuk a Vállalkozásokat, hogy egy Vállalkozás sikeres jelentkezése egy adott hirdetésre nem jelenti automatikusan a munka elvégzésére vonatkozó szerződés létrejöttét a Hirdető és a Vállalkozás között. A Hirdető és a Vállalkozás a hirdetésre történő jelentkezést követően folytathatnak további kommunikációt egymással a megadott elérhetőségeiken, illetőleg a NETeszereld chaten keresztül, melynek eredményeként egymással kétoldalú szerződést köthetnek.

Tájékoztatjuk a Vállalkozásokat, hogy egy hirdetést több vállalkozás is elfogadhat egyszerre (legfeljebb három Vállalkozás, amennyiben a Hirdető nem nyit meg további Vállalkozások számára helyet) mely esetben a Hirdető minden hirdetésre jelentkező Vállalkozás elérhetőségét megkapja, továbbá ezek a Vállalkozások mindegyike megkapja a Hirdető elérhetőségét. A Hirdető ilyen esetben saját belátása szerint választ a Vállalkozások közül, és akár úgy is dönthet, hogy egyetlen Vállalkozással sem köt szerződést.

Amennyiben a Vállalkozás az után próbálna meg jelentkezni a hirdetésre, hogy a jelentkezni kívánó Vállalkozások száma elérte a hármat (vagy amennyiben a Hirdető már további pozíciókat is megnyitott a Vállalkozások számára, akkor ezek is beteltek), akkor jelentkezésre nincs lehetősége. Ilyen esetben természetesen kredit sem kerül levonásra a Vállalkozástól. A Vállalkozás ebben az esetben „várólistára jelentkezhet” az adott hirdetéssel kapcsolatban. (A várólistára jelentkezéskor még nem kerül levonásra kredit a Vállalkozás kredittárcájából. A várólistán a Vállalkozások a jelentkezés sorrendjében szerepelnek.) Amennyiben ezt követően a Hirdető újabb pozíciót nyit meg az adott hirdetéssel kapcsolatban, a rendszer a megnyitott pozíciókat feltölti a várólistára jelentkezett Vállalkozásokkal. (Annyi vállalkozással, ahány újabb pozíciót a Hirdető megnyitott.) Ha egy Vállalkozás szerepel a várólistán, és ezt követően a Hirdető által megnyitott új pozíció alapján a rendszer automatikusan jelentkezteti a hirdetésre, az adott Vállalkozás kredittárcájából automatikusan kerül levonásra az a kreditösszeg, amely felhasználásával a Vállalkozás eredetileg jelentkezni kívánt a hirdetésre.

5.4. Kreditek vásárlása

A kreditek megvásárlása bármekkora összeggel történhet Hirdetők esetében minimum 50 Ft és legfeljebb 1.000 Ft összeg, Vállalkozások esetében minimum között. A megvásárolt krediteket a pénzösszeg számlánkon való jóváírását követően jóváírjuk a felhasználó kredit tárcájában. Az aktuális egyenleg megtekinthető a felhasználó profiljában. A NETeszereld Kft. a beérkezett utalásokról és befizetésekről minden esetben számlát állít ki a n ellenőrizzék a profiladatok között a megadott számlázási adatokat.)

Simple-re vonatkozó rendelkezések, amennyiben az OTP előírja ezek ÁSZF-ben történő rögzítését.

A esetleges kreditek visszaváltásával kapcsolatban a jelen ÁSZF 10. pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.

6. A Hirdetők felelőssége a platformok használata során

6.1. A Hirdetők által feladni kívánt hirdetésekre és a Hirdetők által feltöltött képekre vonatkozó rendelkezések, kapcsolattartás a platformokon keresztül

A Hirdetők a jelen ÁSZF értelmében kötelezik magukat az alábbiakra:

 • Nem töltenek fel a platformokra (ideértve a NETeszereld chat-et is) olyan hirdetést és olyan kép(ek)et, továbbá a NETeszereld chat-en folytatott üzenetváltás során nem küldenek olyan üzenetet, amely jogellenes vagy amely jogellenes módon készült; megtévesztő vagy megtévesztő lehet; diszkriminatív vagy kirekesztésre buzdít; csalárd; becsületsértő vagy becsület csorbítására alkalmas vagy az lehet; jóerkölcsbe ütközik (pl. pornográf tartalmú); erőszakot tartalmaz (ideértve a más emberrel, vagy állatokkal szembeni erőszakot); erőszakra buzdít; vagy más módon sérti vagy sértheti más személyek jogát vagy jogos érdekeit (ideértvé különösen más személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogait).
 • Nem töltenek fel olyan tartalmat a platformokra, amely vírusokat vagy más elektronikus kártevőket, rosszindulatú kódokat tartalmaz.
 • Nem töltenek fel olyan hirdetést vagy képeket a platformokra, melyek feltöltéséhez nem rendelkeznek megfelelő jogosultsággal. Az általuk készített és/vagy feltöltött hirdetések szövegével és képekkel kapcsolatban szellemi alkotáshoz fűződő jogaikat ingyenesen és olyan mértékig a NETeszereld Kft-re ruházzák, hogy a NETeszereld Kft. teljesíthesse a jelen ÁSZF alapján fennálló kötelezettségeit.
 • Nem követnek el olyan magatartást, amely a platformokat, vagy a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatások rendeltetésszerű működését vagy megjelenését akadályozza; vagy azokat túlterheli.
 • Nem gyűjtenek adatokat a platformokon keresztül a felhasználókról vagy a NETeszereld Kft-ről. Nem kísérelnek meg hozzáférni olyan adatokhoz, amelyekhez nincs hozzáférésük.

Amennyiben egy Hirdető megszegi a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, úgy a NETeszereld Kft. jogosult megtenni bármely általa szükségesnek ítélt intézkedést annak érdekében, hogy megszüntesse a szerződésszegő magatartást, vagy a jogellenesnek ítélt helyzetet, ideértve a hirdetés eltávolítását vagy felfüggesztését, valamint a Hirdető profiljának felfüggesztését vagy törlését. (Az ÁSZF tartalmát súlyosan, vagy ismételten sértő hirdetés, illetőleg kép feltöltése esetén töröljük a Hirdető profilját.)

(kivéve, amennyiben az ilyen értesítés elküldése jogszabályt, vagy hatósági intézkedést sértene). A Hirdető az ilyen értesítés elküldését követően 30 napon belül, egy alkalommal jogosult a NETeszereld Kft-től a feltöltött hirdetés vagy kép újra ellenőrzését kérni. Amennyiben a NETeszereld Kft. az ilyen ellenőrzést követően megállapítja, hogy a feltöltött hirdetés vagy kép nem volt jogsértő, visszaállítja azt az eredeti tartalommal. Amennyiben a NETeszereld Kft. az adott hirdetés szövegét, illetőleg a feltöltött képet továbbra is jogsértőnek tartja, úgy a megtett intézkedéseket fenntartja. Ilyen esetben, ha a Hirdető az intézkedést jogsértőnek tartja, úgy a 11.5. pont rendelkezései szerint érvényesítheti igényeit a NETeszereld Kft-vel szemben.

6.2. A Hirdetők felelőssége a Vállalkozásokkal esetlegesen megkötésre kerülő szerződésekkel kapcsolatban

A NETeszereld Kft. tájékoztatja a Hirdetőket, hogy a Vállalkozásokkal esetlegesen megkötésre kerülő szerződések kizárólag az adott Hirdető és az adott Vállalkozás között létrejövő szerződések, melyre elsősorban Ptk. és más magyar törvények rendelkezései az irányadók. A Hirdetők az ilyen Vállalkozásokkal megkötésre kerülő szerződések során a megkötött szerződés és a Ptk. és egyéb alkalmazandó jogszabályok rendelkezései szerint felelnek a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésért és a szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő károk megtérítésért a Vállalkozások felé.

Tájékoztatjuk a Hirdetőket, hogy életkorukra, vagy más állapotukra tekintettel korlátozottan cselekvőképes Hirdetők (pl. 18. életév betöltése előtt a kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképes személyek) szerződéskötési képessége a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében korlátozott lehet, mely tényt nem befolyásolja, hogy a Hirdető sikeresen regisztrált a NETeszereld platformok valamelyikén. Az ilyen korlátozottan cselekvőképes személyek Vállalkozásokkal történő szerződéskötésének feltétele a törvényes képviselő, illetőleg a gondnok hozzájárulása.

7. A Vállalkozások felelőssége a platformok használata során

7.1. A Vállalkozások által feltöltött képekre vonatkozó rendelkezések, kapcsolattartás a platformokon keresztül

A Vállalkozások a jelen ÁSZF értelmében kötelezik magukat az alábbiakra:

 • Nem töltenek fel a platformokra (ideértve a NETeszereld chat-et is) olyan képet, továbbá a NETeszereld chat-en folytatott üzenetváltás során nem küldenek olyan üzenetet, amely jogellenes vagy amely jogellenes módon készült; megtévesztő vagy megtévesztő lehet; diszkriminatív vagy kirekesztésre buzdít; csalárd; becsületsértő vagy becsület csorbítására alkalmas vagy az lehet; jóerkölcsbe ütközik (pl. pornográf tartalmú); erőszakot tartalmaz (ideértve a más emberrel, vagy állatokkal szembeni erőszakot); erőszakra buzdít; vagy más módon sérti vagy sértheti más személyek jogát vagy jogos érdekeit (ideértvé különösen más személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogait).
 • Nem töltenek fel olyan tartalmat a platformokra, amely vírusokat vagy más elektronikus kártevőket, rosszindulatú kódokat tartalmaz.
 • Nem töltenek fel olyan képeket a platformokra, melyek feltöltéséhez nem rendelkeznek megfelelő jogosultsággal. Az általuk készített és/vagy feltöltött képekkel kapcsolatban szellemi alkotáshoz fűződő jogaikat ingyenesen és olyan mértékig a NETeszereld Kft-re ruházzák, hogy a NETeszereld Kft. teljesíthesse a jelen ÁSZF alapján fennálló kötelezettségeit.
 • Nem követnek el olyan magatartást, amely a platformokat, vagy a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatások rendeltetésszerű működését vagy megjelenését akadályozza; vagy azokat túlterheli.
 • Nem gyűjtenek adatokat a platformokon keresztül a felhasználókról vagy a NETeszereld Kft-ről. Nem kísérelnek meg hozzáférni olyan adatokhoz, amelyekhez nincs hozzáférésük.

Amennyiben egy Vállalkozás megszegi a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, úgy a NETeszereld Kft. jogosult megtenni bármely általa szükségesnek ítélt intézkedést annak érdekében, hogy megszüntesse a szerződésszegő magatartást, vagy a jogellenesnek ítélt helyzetet, ideértve a Vállalkozás profiljának felfüggesztését vagy törlését. (Az ÁSZF tartalmát súlyosan, vagy ismételten sértő Vállalkozás által elkövetett magatartás esetén töröljük a Vállalkozás profilját.)

(kivéve, amennyiben az ilyen értesítés elküldése jogszabályt, vagy hatósági intézkedést sértene). A Vállalkozás az ilyen értesítés elküldését követően 30 napon belül, egy alkalommal jogosult a NETeszereld Kft-től a feltöltött kép, illetőleg az elkövetett magatartás újra ellenőrzését kérni. Amennyiben a NETeszereld Kft. az ilyen ellenőrzést követően megállapítja, hogy a feltöltött hirdetés vagy kép nem volt jogsértő, visszaállítja azt az eredeti tartalommal. Amennyiben a NETeszereld Kft. az adott képet vagy magatartást továbbra is jogsértőnek tartja, úgy a megtett intézkedéseket fenntartja. Ilyen esetben, ha a Vállalkozás az intézkedést jogsértőnek tartja, úgy polgári jog általános rendelkezései szerint érvényesítheti igényeit a NETeszereld Kft-vel szemben.

Tájékoztatjuk a Vállalkozásokat, hogy a platformokon olyan személyek is regisztrálhatnak Hirdetőként, akik életkorukra, vagy más állapotukra tekintettel korlátozottan cselekvőképes Hirdetők (pl. 18. életév betöltése előtt a kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképes személyek), akik szerződéskötési képessége a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében korlátozott lehet, mely tényt nem befolyásolja, hogy a Hirdető sikeresen regisztrált a NETeszereld platformok valamelyikén. Az ilyen korlátozottan cselekvőképes személyek Vállalkozásokkal történő szerződéskötésének feltétele a törvényes képviselő, illetőleg a gondnok hozzájárulása.

8. A NETeszereld Kft. felelőssége a Hirdetők és a Vállalkozások felé

8.1. A NETeszereld Kft. felelőssége a Hirdetők és a Vállalkozások között esetlegesen létrejövő szerződésekkel kapcsolatban.

A NETeszereld Kft. tájékoztatja a Hirdetőket és a Vállalkozásokat, hogy a NETeszereld Kft. nem alanya a Hirdetők és a Vállalkozások között esetlegesen létrejövő szerződéseknek, továbbá nem jár el közvetítőként a Hirdetők és a Vállalkozások között. A NETeszereld Kft. ezért semmilyen módon nem felelős és a Hirdetők és a Vállalkozások között esetlegesen felmerülő károkozásokkal, kártérítési igényekkel, illetőleg más jogvitákkal kapcsolatban.

A NETeszereld Kft. továbbá semmilyen módon nem ellenőrzi a NETeszereld platformokon regisztráló Hirdetők és Vállalkozások személyazonosságát és valódiságát, illetőleg a regisztrációt végző személyek életkorát és cselekvőképességét. Kifejezetten tájékoztatjuk a Hirdetőket, hogy a Vállalkozások regisztrációjakor a NETeszereld Kft. nem ellenőrzi az adott vállalkozás valódiságát (azaz nem ellenőrzi a cégjegyzék adatait vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartását vagy más hasonló nyilvántartást); nem győződik meg arról, hogy a Vállalkozás rendelkezik-e a szükséges képesítésekkel és képességekkel, illetőleg kapacitásokkal egy adott szakterületen történő munkavégzéshez.

Minden esetben a Hirdetők felelőssége, hogy a Vállalkozással történő szerződéskötés előtt kellőképpen és elvárható gondossággal meggyőződjenek a kiválasztott Vállalkozás létezéséről, valódiságáról, továbbá arról, hogy az adott Vállalkozás rendelkezik-e a szükséges képesítésekkel és képességekkel, illetőleg kapacitásokkal egy adott szakterületen történő munkavégzéshez.

Minden esetben a Vállalkozások felelőssége, hogy a Hirdetőkkel történő szerződéskötés előtt kellőképpen meggyőződjenek arról, hogy az adott Hirdető, akivel a Vállalkozás szerződni kíván létező személy és jogosult az adott szerződés megkötésére.

A NETeszereld Kft. a magyar jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét a Hirdetőkkel és a Vállalkozásokkal szemben bármely a Hirdetők és a Vállalkozások között megkötött szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges kárért.

8.2. A NETeszereld Kft. felelőssége a Hirdetők és a Vállalkozások által a platformokra feltöltött tartalmakkal és a NETeszereld chat használatával küldött üzenetek tartalmával kapcsolatban.

A NETeszereld Kft. semmilyen módon nem ellenőrzi előzetesen a felhasználók által a platformokra feltölteni kívánt képeket, vagy hirdetéseket, továbbá nem monitorozza ezeket vagy a NETeszereld chatben küldött üzenetek tartalmát (a továbbiakban együtt a jelen 8.2 pont alkalmazásában: „Információk”), továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Amennyiben valamely személyt (ideértve a felhasználókat, vagy harmadik személyeket is) jogellenes tartalmú Információ révén sérelem ért követelheti a jogsértő Információ elérhetetlenné tételét a NETeszereld Kft-től.

A NETeszereld Kft. a magyar jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét a Hirdetőkkel és a Vállalkozásokkal szemben bármely a jelen ÁSZF-el kapcsolatban felmerülő (ideértve a platformokra feltöltött jogsértő Információkkal kapcsolatban felmerülő) esetleges kárért (kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget).

8.3. A NETeszereld Kft. felelőssége a Hirdetők és a Vállalkozások felé a profilok, a hirdetések, és a feltöltött képek ideiglenes, vagy végleges eltávolításával, illetve felfüggesztésével vagy törlésével kapcsolatban

A Hirdetők és a Vállalkozások a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik és elfogadják, hogy a NETeszereld Kft. egyoldalúan jogosult a saját megítélése alapján a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket sértő hirdetések felfüggesztésére vagy eltávolítására (törlésére), továbbá a felhasználók által feltöltött képek eltávolítására, valamint a felhasználók profiljának felfüggesztésére vagy törlésére. A felhasználók az ilyen felfüggesztésből vagy törlésből (függetlenül attól, hogy az a felhasználói profilra, a feltöltött képre vagy egy hirdetésre vagy ezek mindegyikére vonatkozik-e) eredő esetlegesen felmerülő kárigényüket nem érvényesítik a NETeszereld Kft-vel szemben, arról lemondanak.

8.4. A NETeszereld Kft. felelőssége a platformok üzemeltetése során bekövetkező kimaradásokkal, illetőleg a platformok megszűnésével kapcsolatban

A felhasználók tudomásul veszik, hogy a NETeszereld Kft. legnagyobb gondossága mellett is előfordulhat, hogy a platformok, vagy a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatások (részben vagy egészben) ideiglenesen vagy tartósan elérhetetlenné válhatnak.

A NETeszereld Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a platformokat, illetőleg a szolgáltatásokat folyamatosan, időbeli korlátozás nélkül nyújtsa; a NETeszereld Kft. bármikor, előzetes tájékoztatás vagy egyeztetés nélkül jogosult az általa nyújtott szolgáltatásokat megváltoztatni, vagy a szolgáltatások nyújtásával felhagyni.

A NETeszereld Kft. ezennel a magyar jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét Hirdetők és a Vállalkozások felé a platformok és a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatások ideiglenes vagy végleges elérhetetlenné válásával, illetőleg megszüntetésével kapcsolatban. A felhasználók ezennel lemondanak minden esetlegesen felmerülő kárigényükről, mely a platformok és a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatások ideiglenes vagy végleges elérhetetlenné válásával, vagy ezek megszüntetésével kapcsolatban felmerül.

Amennyiben a NETeszereld Kft. felhagy az általa nyújtott szolgáltatások nyújtásával, erről honlapján értesíti a felhasználókat, valamint . (Az ilyen értesítő e-mail a Vállalkozás által a regisztrációkor megadott e-mailcímre kerül megküldésre.) A NETeszereld Kft. szolgáltatásainak végleges megszüntetése esetén elszámol azokkal a Vállalkozásokkal, melyek fel nem használt kreditekkel rendelkeznek. A fel nem használt kreditekkel rendelkező Vállalkozások a NETeszereld Kft. jelen pont szerinti értesítő e-mailjének megküldését követően 30 napon belül jelezhetik a NETeszereld Kft. részére a fel nem használt kreditekkel kapcsolatos elszámolási igényüket. Az ilyen Vállalkozásokkal a NETeszereld Kft. felveszi a kapcsolatot a megfelelő elszámolás érdekében. Azon Vállalkozások, amelyek nem jelzik az elszámolásra vonatkozó igényeiket a rendelkezésükre álló 30 napos határidőn belül ezzel lemondanak a fel nem használt kreditekkel kapcsolatos elszámolási igényükről.

9. A felhasználók személyes adatainak kezelése

Az általunk végzett személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységünkről a felhasználók a neteszereld.hu/adatkezelesi-tajekoztato webcímen elérhető Adatkezelési Tájékoztatónkból tájékozódhatnak. Felhasználóink személyes adatait a neteszereld.hu/adatkezelesi-szabalyzat webcímen keresztül elérhető adatvédelmi szabályzatunkban megfogalmazott szabályok szerint kezeljük.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy weboldalunk cookie-kat használ. A NETeszereld Kft. Cookie szabályzata a neteszereld.hu/cookie-szabalyzat linken keresztül érhető el.

10. A felhasználók és a NETeszereld Kft. közötti szerződés megszüntetése, a regisztrációk törlése; a fogyasztókat megillető jogokról történő tájékoztatás,

10.1. A felhasználók és a NETeszereld Kft. közötti szerződés megszüntetése, a regisztrációk törlése

Bármely felhasználó jogosult a regisztrációját a „regisztráció törlése” menüpont használatával (és a törlésre vonatkozó kérelem megerősítésével) törölni. A felhasználói fiók regisztrációjának törlésével a felhasználó és a NETeszereld Kft. között fennálló szerződés megszűnik. A regisztráció törlése előtt keletkezett jogok a regisztráció törlésétől függetlenül megilletik, illetőleg a regisztráció törlése előtt keletkezett kötelezettségek a regisztráció törlésétől függetlenül terhelik a feleket.

A NETeszereld Kft. és a felhasználó közötti szerződés megszűnik:

 • a regisztráció felhasználó általi törlésével
 • a regisztráció NETeszereld Kft. általi törlésével (a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben)
 • a jogszabályokban meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén.

A NETeszereld Kft. és a felhasználó közötti szerződés megszűnése esetén, amennyiben a felhasználó kredittárcájában van fel nem használt kreditösszeg, abban az esetben a NETeszereld Kft. a kreditekért fizetett összeget visszatéríti a felhasználó számára.

10.2. A fogyasztónak minősülő felhasználókat megillető jogok:

Tájékoztatjuk a fogyasztónak minősülő felhasználóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a fogyasztókat a jelen szerződéssel kapcsolatban is speciális jogok illetik meg, melyekről a jelen pontban tájékoztatjuk felhasználóinkat.

A fogyasztókat a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztók ezen jogukat az alábbi nyilatkozatminta NETeszereld Kft. részére történő megküldésével, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Amennyiben a fogyasztó élni kíván felmondási jogával (és a NETeszereld Kft-vel kötött szerződést nem a saját regisztrációja törlésével kívánja megszüntetni) abban az esetben ilyen módon is megszüntetheti a szerződést. (A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a jogszabály alapján a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a felmondási jogot az itt leírtakkal összhangban gyakorolta.)

A fogyasztó a felmondási jogával élhet az egész regisztráció tekintetében, de van lehetősége arra is, hogy kizárólag egy adott kreditvásárlással kapcsolatban éljen ezzel a jogával. A felmondási jog gyakorlására az egész regisztrációval kapcsolatos felmondás esetén a regisztrációt követő 14 napon belül, egy-egy adott kreditvásárlás esetén pedig az adott kreditösszeg megvásárlását követő 14 napon belül van lehetőség. (Amennyiben a fogyasztó ezt a 14 napos határidőt elmulasztja, de a krediteket mégsem kívánja felhasnálni, abban az esetben sem veszíti el a kreditekért megfizetett összeget. Ilyen esetben kérjük jelezze felénk a kreditek visszaváltására irányuló szándékát az

Az ilyen nyilatkozat kézhezvételét követően a NETeszereld Kft. haladéktalanul törli a fogyasztó által regisztrált felhasználói fiókot, és ugyan olyan módon, amilyen módon a fogyasztó megküldte nyilatkozatát értestést küld erről a fogyasztónak.

A felmondáshoz az alábbi nyilatkozatmintát is használhatják:

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

„Címzett: NETeszereld Kft.

3556 Kisgyőr,

Árnyas utca 5.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:*

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

*Amennyiben a fogyasztó teljes egészében el kíván állni a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződéstől, úgy kérjük ezt jelölje meg, amennyiben egy adott kreditvásárlástól kíván elállni, úgy kérjük hivatkozza meg a kreditvásárlás adatait. Az utóbbi esetben a felhasználói fiókját nem töröljük, azonban a felmondással érintett krediteket töröljük kredittárcájából az azokért fizetett összeg egyidejű visszatérítése mellett.

A fenti nyilatkozatot e-mailben is megküldheti részünkre az info@neteszereld.hu e-mailcímre, ez esetben az e-mail megérkezését követően haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek az e-mail megérkezését.

Amennyiben a fogyasztó kredittárcájában van fel nem használt kreditösszeg, abban az esetben a NETeszereld Kft. a kreditekért fizetett összeget visszatéríti a felhasználó számára. Ennek során a NETeszereld Kft. ugyanolyan fizetési módot alkalmaz, mint amilyen módon a fogyasztó megvásárolta a kreditet.

11. Panaszkezelés, vitarendezés

11.1. A panaszokkal kapcsolatos általános információk

A NETeszereld Kft. igyekszik minden felhasználói panaszt kiemelten kezelni, és törekszünk arra, hogy minden felhasználónknál felmerülő panaszra mindkét fél megelégedésével záruló megoldást találjunk.

A nem fogyasztók által részünkre eljuttatott panaszokat igyekszünk mielőbb minden fél megelégedésével kezelni, és igyekszünk az esetleges panaszok békés úton történő rendezésére.

A fogyasztók által benyújtott panaszokat kiemelten és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük. Az alábbiakban ezért részletesen tájékoztatjuk a fogyasztónak minősülő felhasználóinkat az általuk benyújtott panaszok rendezésének lehetőségéről.

Amennyiben egy felhasználónk akár telefonon, akár e-mailen keresztül panaszt nyújt be hozzánk, a panaszt az illetékes kollégánk rögzíti és megpróbál a panaszra a felhasználónak megfelelő megoldást találni. Amennyiben a felhasználó panaszát rögzítő kollégánknak nem sikerül azonnal megoldást találnia a problémára, úgy panaszt továbbítja a panasz elintézésére hatáskörrel rendelkező munkatársak felé, akik a lehető legrövidebb időn belül felveszik a felhasználóval a kapcsolatot a panasz kielégítő rendezése érdekében. Ebben az esetben a panasz rendezésére legkésőbb a panasz benyújtását követő 30 napon belül sort kerítünk.

Kérjük felhasználóinkat, hogy amennyiben a NETeszereld Kft-vel, illetőleg szolgáltatásainkkal kapcsolatban panasza merülne fel, jelezze azt számunkra a NETeszereld Kft. székhelyére küldött postai levél útján, vagy elektronikus levélben a fent megjelölt elérhetőségeken.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a NETeszereld Kft. nem tart fenn személyes ügyfélszolgálati irodát, személyes ügyintézésre a felhasználói panaszokkal kapcsolatban nincs mód.

Írásbeli panaszukban kérjük tüntessék fel a panasz megoldásához szükséges információkat (pl.: a panasz rövid leírása, az, hogy milyen megoldást találnak elfogadhatónak, az elérhetőségüket, melyre a panasszal kapcsolatban visszajelezhetünk stb.)

A telefonon közölt szóbeli panaszt a NETeszereld Kft. azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a felhasználó fogyasztó és a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a NETeszereld Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak legkésőbb a NETeszereld Kft. érdemi válaszának megküldésével egyidejűleg megküldi (egyebekben az írásbeli panaszokkal megegyező módon járunk el.)

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a NETeszereld Kft. nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A fogyasztók által benyújtott írásbeli panaszokat a NETeszereld Kft. a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A NETeszereld Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni a vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy panaszát nem megfelelően rendeztük, Önnek lehetősége van az alábbi vitarendezési fórumokat is igénybe venni.

11.2. Panaszkezelés és vitarendezés a Békéltető Testületeken keresztül

Fogyasztónak minősülő felhasználóink panaszainak rendezése, illetve a NETeszereld Kft-vel szembeni vitája elintézése érdekében a felhasználóknak lehetőségük van békéltető testületi eljárást indítani. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testületi eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – bármely a fogyasztó által megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését a NETeszereld Kft-vel.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. (Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, azaz a NETeszereld Kft. nevét, székhelyét,
 3. c) ha a fogyasztó nem az általános illetékességgel rendelkező békéltető testület előtt kívánja megindítani az eljárást, akkor meg kell jelölnie azt a békéltető testületet, amely előtt az eljárást le kívánja folytatni,
 4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vitáját megpróbálta közvetlenül a NETeszereld Kft-vel rendezni,
 6. f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. g) a testület döntésére irányuló indítványt.
 8. h) a fogyasztó aláírását.

(A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.)

A NETeszereld Kft-t a békéltető testület eljárásában együttműködési kötelezettség terheli ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A NETeszereld Kft. továbbá a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. (Amennyiben Ön a NETeszereld Kft. székhelyétől eltérő területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében indít eljárást, a NETeszereld Kft. együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.)

A békéltető testület előtti eljárásról részletesebb információkat talál a www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu weboldalakon.

Békéltető testületek elérhetőségei az alábbiak:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

11.3. Panaszkezelés és vitarendezés az online vitarendezési fórumon keresztül

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a fentieken kívül panaszaikkal lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül is a vita rendezésére (az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) alapján).

Amennyiben panasszal szeretne élni az Európai Bizottságnál az online vitarendezési platformot a következő linken éri el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU.

11.4. Panasz benyújtása a fogyasztóvédelmi hatóság részére

Amennyiben a fogyasztónak minősülő felhasználó álláspontja szerint panaszát nem igényének és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeltük, a felhasználónak lehetősége van panaszát benyújtani az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság részére is.

A felhasználói panasz elutasítása esetén a NETeszereld Kft. köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

Fogyasztóvédelmi ügyekben panaszait a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához nyújthatja be. Az Ön panaszának/ kérelmének elbírálására az a járási hivatal jogosult, melynek illetékességi területe az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe van, illetőleg amelynek illetékességi területén az Ön kérelmével kapcsolatos tevékenység gyakorlása folyik, vagy ahol az Ön által jogellenesnek tartott magatartást elkövették.

Közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el. Az illetékes hivatalokat és azok elérhetőségeit megtalálja az alábbi linkre kattintva.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu

11.5. Vitarendezés a NETeszereld Kft. és a Vállalkozások között

Amennyiben a NETeszereld Kft. és egy Vállalkozás között felmerült vitát a felek nem tudnak békés úton rendezni, úgy a NETeszereld Kft. és a Vállalkozás kötelezik magukat arra, hogy a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései szerint illetékes magyar bíróság járjon el a vitás ügy rendezésében.

12. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásai kizárólag a NETeszereld Kft. és a fogyasztónak minősülő felhasználók között létrejövő szerződések tekintetében alkalmazandók.,

Bármely jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezés esetleges érvénytelensége nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét. Amennyiben valamely ÁSZF-ben foglalt rendelkezés a NETeszereld és a felhasználó viszonyában nem alkalmazható, vagy annak alkalmazását jogszabály tiltja, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének alkalmazandóságát.


 1. melléklet

Az elektronikus úton megkötésre kerülő szerződés megkötéséhez szükséges technikai lépések:

Bármely platformon elvégzett regisztrációt követően a regisztrált felhasználók a megadott belépési adataikkal igénybe vehetik a NETeszereld Kft. szolgáltatásait bármely más platformon keresztül is, nincs szükség újabb regisztrációra.

Egy felhasználó egy felhasználói csoportban (azaz Hirdetőként vagy Vállalkozásként) kizárólag egy e-mailcímmel regisztrálhat. Egy felhasználó azonos e-mailcímmel több felhasználói csoportban (azaz Hirdetőként is és Vállalkozásként is egyszerre) nem regisztrálhat, ilyen esetben külön e-mailcím megadása és külön regisztráció elvégzése szükséges.

 1. Regisztráció Hirdetőként:

A neteszereld.hu/ weboldalon regisztrálhat bármily magánszemély, aki 16. életévét betöltötte. A regisztráció során a neteszereld.hu/ weboldal felkeresését követően a felhasználók a ’Regisztráció’ menüpontra történő kattintással kezdhetik meg a regisztrációt. Ezt követően a ’Találd meg a legjobb szakembert’ felhívás alatt a ’Regisztráció’ ikonra kell kattintani, mely után a Hirdetőként regisztrálni kívánó felhasználóknak meg kell adniuk a szükséges adataikat (vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, belépéshez szükséges jelszó), majd a jelölőnégyzetek kipipálásával el kell fogadniuk a NETeszereld Kft. Általános Szerződési Feltételeit és . (A jelölőnégyzetek kipipálását megelőzően a Hirdető kötelessége ezen dokumentumokat megnyitni – a dokumentum nevére való kattintással – és azok tartalmát megismerni.) Ezt követően kérjük szíveskedjenek ellenőrizni a megadott adatokat, hogy a regisztráció biztosan a helyes adatokkal jöjjön létre. . Az adatok megadását és ellenőrzését követően ismét a ’Regisztráció’ ikonra kell kattintani. A NETeszereld Kft. ezt követően egy automatikusan generált e-mailt küld a Hirdetőként regisztrálni kívánó felhasználó által megadott e-mailcímre. A regisztráció véglegesítéséhez szükséges, hogy a Hirdető az ilyen automatikusan kapott e-mailben szereplő linkre kattintással /*/ órán belül véglegesítse és megerősítse a regisztrációt. (Erre azért van szükség, hogy illetéktelen személyek ne végezhessenek el regisztrációt más személy e-mailcímének felhasználásával.) Amennyiben a regisztráció a megerősítést kérő e-mailben szereplő linkre kattintással nem kerül megerősítésre /*/ órán belül, úgy a regisztráció nem jön létre, ilyen esetben később azonos e-mailcímmel újra megpróbálhat regisztrálni. A regisztráció megerősítését követően a NETeszereld Kft. ismét haladéktalanul értesíti a Hirdetőt egy automatikusan generált e-mailben a sikeres regisztrációról.

 

A regisztráció véglegesítésével létrejön a szerződés a Hirdető és a NETeszereld Kft. között az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel, és a Hirdető innentől kezdve jogosult igénybe venni a NETeszereld Kft. által a Hirdetőknek nyújtott szolgáltatásokat, az itt meghatározott feltételek szerint.

 1. Regisztráció Vállalkozásként

A neteszereld.hu/ weboldal felkeresését követően a felhasználók a ’Regisztráció’ menüpontra történő kattintással kezdhetik meg a regisztrációt. Ezt követően a ’ felhívás alatt a ’Regisztráció’ ikonra kell kattintani, mely után a Vállalkozásként regisztrálni kívánó felhasználóknak meg kell adniuk a szükséges adataikat (a regisztrációt végző kapcsolattartó vezetékneve, keresztneve, a Vállalkozás cégneve, típusa, a Vállalkozás székhelyadatai (irányítószám, megye, város, ) a Vállalkozás kapcsolattartásra szolgáló e-mailcím-e, telefonszáma, a belépéshez szükséges jelszó, , és ahol a Hirdetők számára a szolgáltatásait értékesíteni kívánja), majd a jelölőnégyzetek kipipálásával el kell fogadniuk a NETeszereld Kft. Általános Szerződési Feltételeit . (A jelölőnégyzetek kipipálását megelőzően a kapcsolattartó kötelessége ezen dokumentumokat megnyitni – a dokumentum nevére való kattintással – és azok tartalmát megismerni.) Ezt követően kérjük szíveskedjenek ellenőrizni a megadott adatokat, hogy a regisztráció biztosan a helyes adatokkal jöjjön létre. Az adatok javítására ekkor még van lehetőségük a megadott adatok törlésével és a helyes adatok ismételt beírásával. Az adatok megadását és ellenőrzését követően ismét a ’Regisztráció’ ikonra kell kattintani. A NETeszereld Kft. ezt követően egy automatikusan generált e-mailt küld a Vállalkozás által megadott e-mailcímre. A regisztráció véglegesítéséhez szükséges, hogy a Vállalkozás kapcsolattartója az ilyen automatikusan kapott e-mailben szereplő linkre kattintással 48 órán belül véglegesítse és megerősítse a regisztrációt. (Erre azért van szükség, hogy illetéktelen személyek ne végezhessenek el regisztrációt más személy, vagy vállalkozás e-mailcímének felhasználásával.) Amennyiben a regisztráció a megerősítést kérő e-mailben szereplő linkre kattintással nem kerül megerősítésre 48 órán belül, úgy a regisztráció nem jön létre, ilyen esetben később azonos e-mailcímmel újra megpróbálhat regisztrálni. A regisztráció megerősítését követően a NETeszereld Kft. ismét haladéktalanul értesíti a Vállalkozást egy automatikusan generált e-mailben a sikeres regisztrációról.

A regisztráció véglegesítésével létrejön a szerződés a Vállalkozás és a NETeszereld Kft. között az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel, és a Vállalkozás innentől kezdve jogosult igénybe venni a NETeszereld Kft. által a Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokat, az itt meghatározott feltételek szerint.