Adatkezelési Szabályzat

A jelen dokumentum a NETeszereld Kft. (székhely: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.; cégjegyzékszám: 05-09-032129) (a továbbiakban: „NETeszereld Kft.”, „Mi”, „Társaság” vagy „Adatkezelő”) adatkezelési szabályzata (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”).

A NETeszereld Kft. gazdasági tevékenysége során üzemelteti a „neteszereld.hu/” webcímen keresztül elérhető weboldalt, valamint az App Store és a GooglePlay áruházakban elérhető „NETeszereld” applikációt, melyek célja egy olyan internetes platform működtetése, melyen keresztül a platformot használó – főként magánszemély – ’Hirdetők’ kapcsolatot teremthetnek olyan szintén nálunk regisztrált ’Vállalkozásokkal’, amelyek szakmai segítséget nyújthatnak a Hirdetőknek olyan területeken (pl. különböző szakipari munkák), amelyeken a Hirdetők nem rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, ezért az adott területen megfelelő szakértelemmel rendelkező Vállalkozások igénybevételére szorulnak, a Hirdetők, a Vállalkozások és a Társaság gazdasági érdekeinek kölcsönös előmozdítása érdekében.

Ezen tevékenység végzése során a NETeszereld Kft. szükségképpen kezel bizonyos személyes adatokat. A jelen Adatkezelési Szabályzat célja az ilyen adatkezelésekre vonatkozó szabályok rögzítése.

1. Az Adatkezelési Szabályzat hatálya:

Időbeli hatály: A jelen Adatkezelési Szabályzat a NETeszereld Kft. tevékenységének megkezdésekor 2020. július 30. napján lép hatályba, és egészen annak első módosításáig hatályban marad. Az Adatkezelési Szabályzatot a NETeszereld Kft. bármikor, egyoldalúan jogosult módosítani. Az Adatkezelési Szabályzat elérhető a neteszereld.hu/adatkezelesi-szabalyzat webcímen keresztül és a NETeszereld applikációkon keresztül is. Az Adatkezelési Szabályzat első módosítását, és mindenkori további módosításait követően a legutoljára módosított szöveggel hatályos, egészen a következő módosításáig. Az Adatkezelési Szabályzat korábban hatályos verziói elérhetőek a neteszereld.hu/adatkezeles/archive-dokumentumok címen.

Tárgyi hatály: A NETeszereld Kft. hatályos Adatkezelési Szabályzata az általunk végzett adatkezelési tevékenységek során a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésekre terjed ki.

2. Fogalmak:

Adatkezelés – A Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelési Szabályzat – a jelen Adatkezelési Szabályzat.

Adatfeldolgozó – Minden olyan általunk igénybe vett szolgáltató, aki a NETeszereld Kft. nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelő – A NETeszereld Kft.

Adatvédelmi incidens – A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

ÁSZF – A neteszereld.hu/aszf oldalon keresztül elérhető, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek, melyek a regisztrációkor történő elfogadással a NETeszereld Kft. és az általa fenntartott Neteszereld.hu/ weboldalt és NETeszereld Applikációkat felhasználó Hirdetők és Vállalkozások, valamint a NETeszereld Kft. között létrejövő szerződéses jogviszonyt szabályozzák.

érintett – azonosított vagy azonosítható természetes személyek, akikre a Személyes Adatok vonatkoznak. (Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.) A NETeszereld Kft., mint Adatkezelő Adatkezelési tevékenysége szempontjából Érintettek lehetnek különösen a NETeszereld Kft. által üzemeltetett platformok valamelyikén Hirdetők és a Vállalkozások is, amennyiben egyéni vállalkozóként tevékenykednek, illetőleg a Vállalkozások munkavállalói, kapcsolattartói, képviselői.

Címzett – Azon jogalanyok (természetes vagy jogi személyek, közhatalmi szervek, ügynökségek vagy bármely egyéb szervek), akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat Mi, vagy Adatfeldolgozóink közlik.

Felügyeleti Hatóság – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye és postacíme: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; e-mailcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu; webcíme: naih.hu.

GDPR/ Általános Adatvédelmi Rendelet – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. Ez az a jogi dokumentum, mely az Európai Unióban, így Magyarországon is az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb előírásokat tartalmazza.

Hirdető(k) – A NETeszereld Kft. által működtetett internetes platformok valamelyikét igénybe vevők, akik főként magánszemélyek, és így a jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti Érintettek lehetnek.

Hozzájárulás – Az Érintettek akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintettek nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzik, hogy beleegyezésüket adják az őket érintő személyes adatok kezeléséhez.

Infotv. – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. Ez az a jogi dokumentum, mely az Általános Adatvédelmi Rendeleten túl Magyarországon az adatkezelésre vonatkozó további előírásokat tartalmazza.

NETeszereld Applikáció – Az App Store és a GooglePlay áruházakban elérhető applikáció, melyen keresztül a Neteszereld.hu weboldal meglátogatása nélkül elérhető az általunk üzemeltetett platform, és elérhetőek az általunk nyújtott szolgáltatások.

NETeszereld Kft. – A NETeszereld Kft. egy a Miskolci Törvényszék által nyilvántartásba vett korlátolt felelősségű társaság, melynek székhelye és postai levelezési címe: 3556 Kisgyőr, Árnyas utca 5.; adószáma: 27073810-2-05; cégjegyzékszáma: 05-09-032129; központi e-mailcíme: horvathbt69@gmail.com és amely a jelen Adatkezelési Szabályzatban megfogalmazottak és az Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazottak szerinti gazdasági tevékenységet végez.

OTP Simple – Az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Hungária Center irodaház 4. emelet; Cg.: 01-09-174466; Adószám: 24386106-2-42) által nyújtott fizetési szolgáltatás és fizetési rendszer, melyen keresztül a felhasználók megvásárolhatják a NETeszereld Kft. által térítés ellenében nyújtott szolgáltatásaihoz szükséges krediteket.

Személyes Adat – az Érintettekre vonatkozó bármely információ. (A Személyes Adat az Adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.)

Vállalkozás(ok) – A NETeszereld Kft. által működtetett internetes platformokon keresztül, saját gazdasági érdekeik elősegítése érdekében a Hirdetőkkel kapcsolatot teremteni kívánó természetes vagy jogi személyek függetlenül a vállalkozási formától (lehetnek pl. egyéni vállalkozók, vagy gazdasági társaságok), akik maguk is, illetve amelyek munkavállalói, és kapcsolattartói a jelen Adatkezelési Szabályzat szerint Érintetteknek minősülhetnek.

3. A NETeszereld Kft. által végzett Adatkezelésekre irányadó alapelvek

 

A GDPR és az Infotv. az általunk végzett adatkezelési tevékenységekre vonatkozóan az alábbi alapelveket határozza meg számunkra:

- a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve, mely alapján a Személyes Adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átlátható módon kell végeznünk;

- a célhoz kötöttség elve, mely alapján a Személyes Adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végezhetjük, és azokat nem kezelhetjük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

- az adattakarékosság elve, mely alapján az általunk kezelt Személyes Adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

- a pontosság elve, mely alapján a Személyes Adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; és minden észszerű intézkedést meg kell tennünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük;

- a korlátozott tárolhatóság elve, mely alapján a Személyes Adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes Adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

- az integritás és bizalmas jelleg elve alapján a Személyes Adatok kezelését oly módon kell végeznünk, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a Személyes Adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme.

Továbbá az elszámoltathatóság elve alapján Adatkezelőként felelősek vagyunk a fenti elveknek való megfelelésért, és képesnek kell lennünk e megfelelés igazolására.

4. Az általunk végzett adatkezelési tevékenységek, az Adatkezelések célja, a Személyes Adatok köre, azok forrása, az Adatkezelések jogalapja, a Személyes Adatok tárolásának ideje

4.1.A weboldalon regisztráló Hirdetők, mint érintettek adataira vonatkozó adatkezelési tevékenységek:

4.1.1.A regisztrációval kapcsolatban a Hirdetők, mint érintettek személyes adataira vonatkozó adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az Adatkezelő és az érintett szerződése (az Adatkezelő által az érintetteknek nyújtott szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele érdekében).

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalt és NETeszereld Applikációkat használni kívánja és a Hirdetőként történő regisztrációt elvégzi, ezért a jelen szabályzat szerint érintettnek minősül.

Vezetéknév (az érintettől származó).

A regisztráció törlésétől (azaz a szerződés megszűnésétől) számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

Keresztnév (az érintettől származó).

Célja: a szerződéses jogviszony létrehozása, a szerződés teljesítése (azaz annak lehetővé tétele, hogy az érintettek igénybe vehessék a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül elérhető szolgáltatásokat, az ezekbe történő bejelentkezéskor egyedileg azonosíthatók legyenek).

E-mailcím (az érintettől származó).

A Hirdető által megadott jelszó HASH lenyomata (az érintettől származó).

4.1.2.A profilkép feltöltésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az érintett hozzájárulása.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon Hirdetőként regisztrált (és ezért a jelen szabályzat szerint érintettnek minősül) és ennek során profilképet tölt fel.

Profilkép (az érintettől származó), a profilkép feltöltése nem kötelező.

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a regisztráció törléséig (amelyik hamarabb megtörténik).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

Célja: a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének javítása.

Jogalap: az érintett hozzájárulása.

4.1.3.A munkák meghirdetésével kapcsolatos általános adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az Adatkezelő és az érintett szerződése.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül hirdetést ad fel.

Vezetéknév (az érintettől származó).

A regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Keresztnév (az érintettől származó).

Az érintett által feladni kívánt hirdetés megnevezése (az érintettől származó).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, továbbítása a Vállalkozások részére.

A hirdetés kiválasztott kategóriája, melyben az érintett egy Vállalkozás segítségét kívánja igénybe venni (az érintettől származó).

Célja: annak lehetővé tétele, hogy az érintettek igénybe vehessék a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül elérhető szolgáltatásokat, és így az érintettek és a hirdetésekre jelentkező Vállalkozások között szerződés jöhessen létre.

Az érintett által a munkáról adott leírás (az érintettől származó).

A csatolmányként feltöltött file-ok (az érintettől származó).

A privát invitáció esetén az érintett által kiválasztott Vállalkozások neve (az érintettől származó).

4.1.4. (hatályba nem lépett rendelkezések)

4.1.5.A Hirdetők, mint érintettek által a Vállalkozásokra leadott értékelésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap:

a NETeszereld Kft. jogos érdeke.[1]

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül hirdetést ad fel, és legalább egy Vállalkozással szerződést köt egy meghirdetett munka elvégzésére, amennyiben a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül értékelést ad le a Vállalkozásról.

A Vállalkozásra leadott értékelés egytől öt csillagig terjedő skálán (az érintettől származó).

Az értékelésre vonatkozó adatokat az értékelt Vállalkozás profiljának törléséig tároljuk.

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, hozzáférhetővé tétele más Hirdetők és a Vállalkozások részére.

A Vállalkozásra leadott szöveges értékelés (az érintettől származó).

Célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének és a Hirdetők elégedettségének növelése.

 

4.1.6.A Vállalkozások által a Hirdetőkre, mint érintettekre leadott értékelésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap:

a NETeszereld Kft. jogos érdeke[2].

Minden olyan természetes személy Hirdető, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül hirdetést ad fel, és legalább egy Vállalkozással szerződést köt egy meghirdetett munka elvégzésére, amennyiben a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül értékelést ad le a szerződő Vállalkozás az érintettről.

Az érintettre leadott értékelés egytől öt csillagig terjedő skálán (az értékelést leadó Vállalkozástól származó).

Az értékelésre vonatkozó adatokat az értékelt érintett profiljának törléséig tároljuk.

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, hozzáférhetővé tétele más Hirdetők és a Vállalkozások részére.

Az érintettre leadott szöveges értékelés (az értékelést leadó Vállalkozástól származó).

Célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének növelése.

4.1.7.A neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül történő üzenetváltásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap:

a NETeszereld Kft. jogos érdeke alapján.[3]

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül hirdetést ad fel, és legalább egy Vállalkozással ezen platformok valamelyikén keresztül üzenetet vált.

Az érintett által a Vállalkozásnak küldött üzenetek szövege (az érintettől származó).

A regisztráció törlésétől (azaz a szerződés megszűnésétől) számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, reklamáció esetén hozzáférhetővé tétele az üzenetváltásban az érintett és a Vállalkozások részére.

Célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül folytatott egyeztetések visszakereshetőségének biztosítása.

4.1.8.A Hirdetők, mint érintettek által igénybe venni kívánt, „térítés ellenében” (kredittel megvásárolható) szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés

4.1.8.1 A Hirdetők, mint érintettek által igénybe venni kívánt, „térítés ellenében” (kredittel) megvásárolható szolgáltatásokkal kapcsolatos általános adatkezelés

 

A NETeszereld Kft. a Hirdetők számára mind a Neteszereld.hu/ weboldalon, mind pedig a NETeszereld Applikációkon keresztül kínál olyan szolgáltatásokat, amelyeket – az ÁSZF-ben részletesen kifejtettek szerint – a Hirdetők a NETeszereld Kft-től előzetesen megvásárolt kreditek felhasználásával vehetnek igénybe. Az ilyen szolgáltatások igénybevétele esetén a fentieken túl Társaságunk az alábbi adatkezelési tevékenységet is végzi a Hirdetők, mint érintettek személyes adataival kapcsolatban.

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

 

Jogalap:

jogszabályi kötelezettség teljesítése (az egyes kredittel megvásárolható szolgáltatások nyújtásával összefüggésben).

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül kreditet vásárol.

Az érintett által megvásárolt és az általa felhasznált kreditek száma (az érintettől származó).

A számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek adatok 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Az érintett (Hirdető) kredit tárcájának tartalmára vonatkozó információk (fel nem használt kreditek) esetében a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

 

A kredit megvásárlásának módjától függően: a bankkártyás fizetés ténye, az átutalt összeg jóváírásának ténye, az OTP Simple használatával történő fizetés ténye (a NETeszereld Kft. számlavezető bankja által létrehozott adat).

 

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

A kredit felhasználása esetén a lebonyolított tranzakció azonosítója (a NETeszereld Kft. által fenntartott informatikai rendszer által automatikusan generált adat).

 

Célja: A NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások „megvásárlásához” szükséges kreditek értékesítése, azok jóváírása az érintett Hirdető kredit tárcájában, az ilyen vásárlásokkal kapcsolatos jogszabályok által előírt számlázási és könyvelési kötelezettségek teljesítése a NETeszereld Kft. által.

Számlázási név (az érintettől származó).

 

Címadatok (irányítószám, város, az utcanév és a házszám (épület, emelet, ajtó)) (az érintettől származó).

 

 

4.1.8.2.A Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: a NETeszereld Kft. jogos érdeke[4].

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül – a Simple Pay használatával –  kreditet vásárol.

A kreditet vásárló érintett e-mail címe.

Az érintett (Hirdető) regisztrációjának törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok továbbítása az OTP Mobil Kft. részére.

 A kreditet vásárló érintett e-mail címe.

a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének növelése.

 Az a tény, hogy az érintett, mint a NETeszereld weboldalon regisztrált felhasználó végezte-e a kreditvásárlást, vagy saját „harmadikfeles” [5] azonosítójának felhasználásával.

 

 

 

Az érintett telefonszáma (opcionálisan megadható a Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetéskor).

 

[4 Érdekmérlegelési teszt alapján.

[5] Ilyen „harmadikfeles” azonosító lehet pl. Google vagy Facebook fiók.

4.2.A weboldalon regisztráló gazdasági társasági formában működő, és egyéni vállalkozási formában működő Vállalkozások regisztrációjával kapcsolatos adatkezelési tevékenység:

 

4.2.1. A weboldalon regisztráló gazdasági társasági formában működő Vállalkozások regisztrációjával kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: a NETeszereld Kft. jogos érdeke[4].

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalt és NETeszereld Applikációkat használni kívánja és Vállalkozás képviseletében a regisztrációt elvégzi.

Kapcsolattartói vezetéknév (az érintettől származó).

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, továbbítása a Hirdetők részére.

Kapcsolattartói keresztnév (az érintettől származó).

Célja: annak lehetővé tétele, hogy a regisztrált Vállalkozások igénybe vehessék a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül elérhető szolgáltatásokat, azaz ajánlatot tehessenek a Hirdetők által feladott hirdetésekkel kapcsolatban illetve, hogy a Vállalkozások a weboldalon és a NETeszereld Applikációkba történő bejelentkezéskor egyedileg azonosíthatók legyenek.

Kapcsolattartói e-mailcím (az érintettől származó).

Kapcsolattartói telefonszám (az érintettől származó).

A regisztrációt végző személy által megadott jelszó HASH lenyomata (az érintettől származó). (Nem kerül továbbításra a Hirdetők részére.)

4.2.2.A weboldalon regisztráló egyéni vállalkozóként tevékenykedő Vállalkozások, mint érintettek regisztrációjával kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az Adatkezelő és az érintett szerződése.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalt és NETeszereld Applikációkat használni kívánja és egyéni vállalkozóként, mint Vállalkozás a regisztrációt elvégzi (és ezért a jelen szabályzat szerint érintettnek minősül).

Vezetéknév (az érintettől származó).

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, továbbítása a Hirdetők részére egy hirdetésre történő jelentkezés esetén.

Keresztnév (az érintettől származó).

Célja: annak lehetővé tétele, hogy a regisztrált érintettek igénybe vehessék a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül elérhető szolgáltatásokat, azaz ajánlatot tehessenek a Hirdetők által feladott hirdetésekkel kapcsolatban, illetve, hogy a Vállalkozások a weboldalon és a NETeszereld Applikációkba történő bejelentkezéskor egyedileg azonosíthatók legyenek.

E-mailcím (az érintettől származó).

Telefonszám (az érintettől származó).

Cím (az érintettől származó).

A regisztrációt végző személy által megadott jelszó HASH lenyomata (az érintettől származó). (Nem kerül továbbításra a Hirdetők számára.)

Adószám (az érintettől származó). (Nem kerül továbbításra a Hirdetők számára.)

Egyéni vállalkozói engedély száma (az érintettől származó). (Nem kerül továbbításra a Hirdetők számára.)

Azon földrajzi terület megjelölése (megye, helység), ahol a Vállalkozás a tevékenységét folytatja. (Nem kerül továbbításra a Hirdetők számára.)

4.2.3.A profilkép feltöltésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az érintett hozzájárulása.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon Vállalkozásként regisztrált és ennek során profilképet tölt fel.

Profilkép (az érintettől származó), a profilkép feltöltése nem kötelező.

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a regisztráció törléséig (amelyik hamarabb megtörténik).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

Célja: a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének javítása.

Jogalap: az érintett hozzájárulása.

4.2.4.Az egyéni vállalkozóként tevékenykedő Vállalkozások, mint érintettek által a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges kreditek vásárlásához kapcsolódó adatkezelés

A NETeszereld Kft. által a neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül a Vállalkozások számára kínált egyes szolgáltatásokat – az ÁSZF-ben részletesen kifejtettek szerint – a Vállalkozások a NETeszereld Kft-től előzetesen megvásárolt kreditek felhasználásával vehetik igénybe. Ezzel kapcsolatban az egyéni vállalkozóként tevékenykedő Vállalkozások, mint érintettek személyes adataival kapcsolatban az adatkezelési tevékenységet az alábbiak szerint végezzük.

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

 

Jogalap:

jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Minden olyan egyéni vállalkozóként tevékenykedő Vállalkozás, amely természetes személyként eljárva a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül kreditet vásárol.

Az érintett által megvásárolt és az érintett által felhasznált kreditek száma (az érintettől származó).

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Az érintettek kredit tárcájának tartalmára vonatkozó információk (fel nem használt kreditek) esetében a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

 

A kredit megvásárlásának módjától függően: a bankkártyás fizetés ténye, az átutalt összeg jóváírásának ténye, az OTP Simple használatával történő fizetés ténye (a NETeszereld Kft. számlavezető bankja által létrehozott adat).

 

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

A kredit felhasználása esetén a lebonyolított tranzakció azonosítója (a NETeszereld Kft. által fenntartott informatikai rendszer által automatikusan generált adat).

 

Célja: A NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül az érintett által (térítés ellenében) igénybe vehető szolgáltatások „megvásárlásához” szükséges kreditek értékesítése, azok jóváírása az érintettek kredit tárcájában, az ilyen vásárlásokkal kapcsolatos jogszabályok által előírt számlázási és könyvelési kötelezettségek teljesítése a NETeszereld Kft. által.

Számlázási név (az érintettől származó).

 

Címadatok (irányítószám, város, az utcanév és a házszám (épület, emelet, ajtó)) (az érintettől származó).

 

Adószám (az érintettől származó).

 

 

4.2.5.A neteszereld.hu/ weboldalon és a NETeszereld Applikációkon keresztül történő üzenetváltásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység

 

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap:

a NETeszereld Kft. jogos érdeke alapján[5].

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül Hirdetésre jelentkezik, és legalább egy Hirdetővel ezen platformok valamelyikén keresztül üzenetet vált.

Az érintett (Vállalkozás) által a Hirdetőnek küldött üzenetek szövege (az érintettől származó).

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a Vállalkozás profiljának törléséig kerülnek megőrzésre az adatok (amelyik hamarabb megtörténik).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, reklamáció esetén hozzáférhetővé tétele az üzenetváltásban érintett Hirdetők és Vállalkozások részére.

Célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül folytatott egyeztetések visszakereshetőségének biztosítása.

4.2.6.Az egyéni vállalkozóként tevékenykedő Vállalkozások, mint érintettek által feltöltött referenciamunkákkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap: az érintett hozzájárulása.

Minden olyan természetes személy, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalt és NETeszereld Applikációkat Vállalkozásként vagy Vállalkozás képviseletében használja és a profiladatai közé referenciamunkákról készített fényképet tölt fel.

A regisztrált érintett (Vállalkozás) profiladatai közé feltöltött fényképe.

A regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása.

Célja: annak elősegítése, hogy a Hirdetők előzetesen jobban megismerhessék az egyes Vállalkozásokat, felmérhessék a Vállalkozások által nyújtott szolgáltatások minőségét, ezáltal aNETeszereld Kft. által nyújtott közvetítői szolgáltatást a felhasználók (Hirdetők és Vállalkozások egyaránt) nagyobb megelégedettséggel vehessék igénybe, így elősegítve a Hirdetők, aVállalkozások és a NETeszereld Kft. gazdasági érdekeit.

4.2.7. Az egyéni vállalkozóként működő Vállalkozásként, mint érintett, a Hirdetőkre leadott értékelésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A végzett adatkezelési tevékenység jogalapja, jellege, célja

Az érintettek meghatározása

A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkezelés időtartama

Jogalap:

a NETeszereld Kft. jogos érdeke[6].

Minden olyan természetes személy Vállalkozás, aki a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül értékelést ad le egy Hirdetőre vonatkozóan a NETeszereld Kft. által fenntartott weboldalon vagy a NETeszereld Applikációkon keresztül.

A Hirdetőre leadott értékelés egytől öt csillagig terjedő skálán (az érintettől származó).

Az értékelésre vonatkozó adatokat az értékelt Hirdető profiljának törléséig tároljuk.

Jelleg: a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, hozzáférhetővé tétele más Hirdetők és a Vállalkozások részére.

A Hirdetőre leadott szöveges értékelés (az érintettől származó).

Célja: Minőségbiztosítás, a NETeszereld Kft. által nyújtott szolgáltatás minőségének növelése és a Vállalkozások elégedettségének növelése.

5. A NETeszereld Kft. és annak dolgozóinak hozzáférése a Személyes Adatokhoz

A NETeszereld Kft. alkalmazottai különböző pozícióban kerülnek foglalkoztatásra. A különböző pozíciókban dolgozó alkalmazottaink közül a felhasználóink (a természetes személy Hirdetők és Vállalkozások) személyes adataihoz a „moderátor”, az „adminisztrátor” és a „manager” pozícióban dolgozó alkalmazottaink férhetnek. Ezen pozíciókban ellátandó feladatok jellegére tekintettel a felsorolt pozícióban dolgozó alkalmazottak a NETeszereld Kft. által kezelt minden személyes adathoz hozzáférnek.

6. Adatfeldolgozóink

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok felhasználásával kapcsolatos jogait az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó törvények és az adatkezelésre vonatkozó megállapodások keretei között az adatkezelő határozza meg.

Az adatfeldolgozó a tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok:

 • feldolgozásáért
 • megváltoztatásáért
 • törléséért
 • továbbításáért
 • nyilvánosságra hozataláért.

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót csak az Info tv.-ben foglaltak betartásával vehet igénybe.

6.1.   OTP Mobil Kft.

A NETeszereld Kft. a neteszereld.hu weboldalba és a NETeszereld Applikációkba beépítette az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és fenntartott Simple Pay fizetési rendszert, így az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére a Simple Pay rendszer igénybevételéhez szükséges – 4.1.8.2. pontban meghatározott – személyes adatok átadásra kerülnek.  Az OTP Mobil Kft. adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 

Az OTP Simple fizetési rendszer használatára vonatkozó szerződés értelmében az OTP Mobil Kft. részére az alábbi személyes adatokat továbbíthatjuk:

 • A kreditet vásárló érintett e-mail címe.
 • Az érintett számlázási adatai: számlázási név (vezetéknév és keresztnév), címadat (ország, megye, város, irányítószám),
 • Az a tény, hogy az érintett, mint a NETeszereld weboldalon regisztrált felhasználó végezte-e a kreditvásárlást, vagy saját „harmadikfeles” azonosítójának felhasználásával,
 • Az érintett telefonszáma (opcionálisan megadható a Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetéskor).

6.2.Bárány és Barátné Számviteli és Adótanácsadó Kft.

A NETeszereld Kft. részére könyvelési szolgáltatásokat nyújt a(z) Bárány és Barátné Számviteli és Adótanácsadó Kft.(a továbbiakban: „Könyvelő”), mely ennek megfelelően bizonyos személyes adatok tekintetében a NETeszereld Kft. adatfeldolgozójának minősül.

A könyvelési szolgáltatás nyújtása érdekében Könyvelőnk részlére az alábbi személyes adatokat továbbíthatjuk:

 • a természetes személy felhasználók (melyek lehetnek Hirdetők és Vállalkozások egyaránt) által vásárolt kreditek esetében a könyvelési feladatok ellátásához szükséges személyes adatok (a kreditet vásárló természetes személy neve, irányítószám, és a város, az utcanév és a házszám (épület, emelet, ajtó)).

6.3.Takács Tamás egyéni vállalkozó

A NETeszereld Kft. részére webfejlesztési szolgáltatásokat nyújt Takács Tamás e.v. (a továbbiakban: „Webfejlesztő”), mely ennek megfelelően bizonyos személyes adatok tekintetében a NETeszereld Kft. adatfeldolgozójának minősül.

A webfejlesztési tevékenység nyújtása során Webfejlesztőnk – e tevékenység jellegéből adódóan – hozzáfér és feldolgoz minden olyan személyes adatot, melyet a NETeszereld Kft. kezel.

 

7. Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A jelen szabályzatban meghatározott adatkezeléssel kapcsolatban az érintetteknek a NETeszereld Kft-vel, mint adatkezelővel szemben az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn (a GDPR 15-22. cikkei alapján):

- az érintettek tájékoztatást kérhetnek a NETeszereld Kft-től a személyes adataik kezeléséről (és az alábbi adatokról: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén a megfelelő garanciákról). (Az érintettek hozzáférési joga.) A NETeszereld Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, melyet csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg. A NETeszereld Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a NETeszereld Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

- Az érintett a személyes adat helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, valamint az adatkezelés korlátozását kérheti (helyesbítéshez való jog,törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog).

- Az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog).

8. A jogorvoslathoz való jog

A NETeszereld weboldalt és a NETeszereld applikációkat használó Hirdetők és természetes személy Vállalkozások a személyes adataik kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelyük (tartózkodási helyük) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Az Adatkezelés biztonságának biztosítása, az általunk végzett biztonsági intézkedések

A NETeszereld Kft. az érintettek személyes adatainak biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

 • a NETeszereld Kft. által használt irodát kizárólag a NETeszereld Kft. alkalmazottai használhatják, az irodába harmadik személyek (pl. a NETeszereld Kft. részére szolgáltatás nyújtó vállalkozók) kizárólag a NETeszereld Kft. alkalmazottainak jelenlétében, felügyelet mellett tartózkodhatnak;
 • a NETeszereld Kft. által használt irodát a munkaidőn kívül kulcsra zárjuk, hogy az irodánkba illetéktelen személyek ne léphessenek be, ezen felül az általunk használt irodát riasztóberendezéssel szereltük fel, annak érdekében, hogy egy esetleges betörés esetén is a lehető legnagyobb védelemmel lássuk el azt;
 • a NETeszereld Kft. alkalmazottai által használt számítógépeket jelszavas védelemmel láttuk el, mely jelszót kizárólag az adott gépet használó alkalmazott ismer (a számítógépekhez továbbá hozzáférése van az „adminisztrátor” és a „manager” pozícióban dolgozó alkalmazottainknak) a számítógépeket védő jelszavakat alkalmazottaink 4 havi rendszerességgel változtatják;
 • a NETeszereld Kft. részére szerveszolgáltatást nyújtó Bencsik György Gábor egyéni vállalkozó (a továbbiakban „FXHosting.hu”) szerverei kulccsal zárható rackszekrényekben, belépőkártyás azonosítást alkalmazó szerverteremben vannak elhelyezve, melyekhez belépőkártyával és kulccsal kizárólag az FXHosting.hu alkalmazottai rendelkeznek.

10. Adatvédelmi Incidensekre vonatkozó rendelkezések

A NETeszereld Kft., mint adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • körülményeit,
 • hatásait
 • az elhárítására megtett intézkedéseket.

Amennyiben a NETeszereld Kft. bármely munkatársa olyan körülményt észlel, amely alapján az feltételezhető, hogy adatvédelmi incidens következett be, köteles arról a NETeszereld Kft. ügyvezetőjét haladéktalanul értesíteni, és a rendelkezésére álló információkat számára átadni.

Az általa összegyűjtött információk alapján a Társaság ügyvezetője dönt arról, hogy az adatvédelmi incidens történt-e.

Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján az ügyvezető megállapítja, hogy adatvédelmi incidens következett be, abban az esetben indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott elektronikus úton tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Hatóság által fenntartott incidensbejelentő rendszeren keresztül.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet is az adatvédelmi incidensről ( jellegéről, az érintettek számáról, kategóriájáról, az érintett adatokszámáról és kategóriájáról, az incidens valószínűsíthető következményeiről, illetve az incidenssel kapcsolatban további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevéről és elérhetőségéről).

11. Cookie-k

A NETeszereld Kft. Cookie szabályzata az alábbi linken keresztül érhető el: neteszereld.hu/cookie-szabalyzat.

[1] Érdekmérlegelési teszt alapján.

[2] Érdekmérlegelési teszt alapján.

[3] Érdekmérlegelési teszt alapján.

[4] Érdekmérlegelési teszt alapján.

[5] Érdekmérlegelési teszt alapján.

[6] Érdekmérlegelési teszt alapján.